Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Można miarkować opłaty komornicze.

17 czerwca 2010 weszła w życie nowela ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (DzU nr 40, poz. 228), która daje dłużnikom dodatkowe uprawnienie: mogą występować o zmniejszenie opłaty komorniczej. Komornicy nie kryją niezadowolenia.

Przede wszystkim nowela rozszerza niższą, 8 – procentową, stawkę wynagrodzenia komornika, pobieraną do tej pory od ściągnięcia długu z rachunku bankowego i wynagrodzenia za pracę, na świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia zasiłki dla bezrobotnych. Poza tym minimalny próg tej opłaty obniża się z 1/10 do 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (a więc do ok. 130 zł). Dodajmy, że tzw. podstawowa opłata wynosi 15 proc., ale jak mówią komornicy, w praktyce częściej stosowana jest 8 – procentowa.
Największe emocje wywołało przewrócenie po kilku latach miarkowania opłat komorniczych. Nowa procedura polega na tym, że dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat (przy egzekucji świadczeń pieniężnych), a sąd będzie mógł je zmniejszać, biorąc pod uwagę w szczególności nakład pracy komornika i sytuację majątkową dłużnika, jego dochody (art. 49 ust. 10).
Wniosek trzeba wnieść w terminie siedmiu dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo doręczenia postanowienia komornika o wezwaniu dłużnika do jej uiszczenia. Do wniosku stosuje się odpowiednio art. 767 – 7674 k.p.c., czyli przepisy dotyczące tzw. skargi na czynności komornika.
Do rozpoznania wniosku (tak jak skargi) właściwy jest sąd rejonowy, przy którym działa komornik. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom pisma procesowego (a więc zawierać nazwy stron postępowania, sygnaturę itd.), a także wskazywać wnioskowaną zmianę (w tym wypadku postanowienia komornika o kosztach).
Odpis pisma sąd przesyła komornikowi, który w ciągu trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu. Sąd rozpoznaje wniosek w terminie tygodniowym od dnia wpływu do sądu.


Źródło: Rzeczpospolita

« powrót

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top