Egzekucja z emerytury.

Wcale nie rzadkie są sytuacje gdy nasz dłużnik, który uprzednio prowadził działalność gospodarczą jest całkowicie niewypłacalny i jedynym uchwytnym majątkiem jest otrzymywana przez niego emerytura. Przy okazji warto pamiętać, że cierpliwy wierzyciel przerywając czynność sądową bieg przedawnienia może doczekać momentu gdy jego niewypłacalnemu dłużnikowi będzie przysługiwała emerytura.
Zakres dozwolonych potrąceń z emerytury regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ze świadczeń pieniężnych określonych w tej ustawie podlegają potrąceniu sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych. Potrącenia te na mocy art. 140 ust.1 pkt.1 ustawy mogą być dokonywane do wysokości 60 % świadczenia emerytalnego. Wysokość ta ustalana jest od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku gdy egzekwowane są świadczenia inne niż alimentacyjne, zgodnie z art. 140 ust.1 pkt. 3 wskazanej powyżej ustawy potrącenie wyniesie maksymalnie 25% świadczenia. Nawet gdy nastąpi zbieg potrąceń sum egzekwowanych z tytułu należności innych niż świadczenia alimentacyjne potrącenia te nie mogą przekroczyć łącznie 25% świadczenia gdyż ma zastosowanie art. 140 ust. 1 pkt. 3 ustawy.Redakcja
e – wierzytelności

« powrót