Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Przejęcie nieruchomości dłużnika.

Egzekucja z nieruchomości jest jednym z bardziej realnych sposobów odzyskiwania należności. Aby jednak był to sposób skuteczny musi ona zostać sprzedana przez komornika w drodze licytacji. Bywa i tak, że brak jest osób zainteresowanych wyłożeniem gotówki na zakup nieruchomości.
W takiej sytuacji, po spełnieniu określonych warunków wierzyciel ma możliwość przejęcia nieruchomości dłużnika. Jest to możliwe po drugiej, bezskutecznej licytacji.
Przejęcie następuje w cenie nie niższej od 2/3 części sumy oszacowania – wyceny dokonanej przez biegłego, a prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekucyjnemu – pierwszy z wierzycieli, który wszczął egzekucję z nieruchomości, wierzycielowi hipotecznemu, współwłaścicielowi.
W przypadku, gdy nieruchomość jest nieruchomością rolną, pierwszeństwo w przejęciu nieruchomości ma jej współwłaściciel niebędący dłużnikiem osobistym. Dopiero, gdy nie skorzysta on z tego prawa, przysługiwać ono zaczyna wierzycielowi egzekucyjnemu i hipotecznemu.
Wniosek o przejęcie nieruchomości powinien być złożony do Sądu w terminie tygodnia od przeprowadzonej licytacji, należy złożyć rękojmię, chyba, że ustawa zwalnia osobę przejmującą od jej wniesienia.
W przypadku, gdy kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie nieruchomości pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaoferował wyższą cenę, a przy cenach równych, temu, czyja należność jest większa.
Po spełnieniu przez wierzyciela wszystkich warunków, Sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, które przenosi własność na nabywcę i jest podstawą do ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej. Należy zaznaczyć, że wśród dłużników można spotkać pogląd, iż przy małej kwocie długu komornik nie zlicytuje należącej do nich nieruchomości. Nie jest to prawda, gdyż obowiązujący stan prawny pozwala na prowadzenie egzekucji i skierowanie jej do całego majątku dłużnika. Dłużnik może wprawdzie domagać się zawieszenia prowadzenia egzekucji z nieruchomości, ale winien wykazać, iż ma inne składniki majątku, z których wierzyciel może zaspokoić w sposób realny swoje należności.
W wielu wypadkach samo wszczęcie egzekucji z nieruchomości skutkuje spłatą zobowiązania, gdyż dłużnik przekonuje się, że wierzyciel jest zdeterminowany w odzyskaniu należności.
Jedyną przeszkodą na wstępnym etapie prowadzenia egzekucji tym sposobem jest konieczność wniesienia przez wierzyciela zaliczki na koszty biegłego sądowego, który powinien dokonać opisu i oszacowania nieruchomości. Mogą one wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Niewątpliwie bardziej racjonalnym rozwiązaniem jest ustanowienie na nieruchomości dłużnika hipoteki, co oznacza wydatek rzędu 200,00 zł.


Redakcja
e-wierzytelności

« powrót

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top