Egzekucja z wyroku karnego.

W sprawach rozpoznawanych przez sąd karny istnieje możliwość nałożenia na oskarżonego obowiązku naprawienia wyrządzonej czynem przestępczym szkody materialnej.

Obowiązek taki sąd nałoży nie z własnej inicjatywy, lecz jedynie na wniosek pokrzywdzonego, o czym należy bezwzględnie pamiętać.

Wyroki w sprawach karnych mogą dotyczyć tych sytuacji, gdy zostały uzyskane w związku z popełnieniem przestępstw przez kontrahentów w obrocie gospodarczym – najczęściej będzie to niekorzystne rozporządzenie majątkiem (wyłudzenie), wyzbycie się majątku, do którego można skierować egzekucję, zaspakajanie jednych wierzycieli kosztem innych, a także w związku z przestępstwami popełnionymi przez pracowników (kradzieże).

Wyrok sądu karnego powinien zostać zaopatrzony w klauzulę wykonalności, a taki dokument umożliwia skierowanie spawy do postępowania egzekucyjnego i dochodzenie należności na ogólnych zasadach. Inaczej mówiąc w takim przypadku jest to taka należność, jak każda inna.

W przypadku, o którym mowa obowiązuje również dziesięcioletni termin przedawnienia, a każda czynność podjęta w celu dochodzenia należności, w szczególności wszczęcie kolejnej egzekucji przerywa bieg przedawnienia. Spotkać można wyroki nakładające na osoby skazane obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody materialnej w jakimś terminie liczonym od dnia uprawomocnienia się wyroku – na przykład obowiązek wyrównania szkody w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego. W takim przypadku nadanie klauzuli wykonalności i dochodzenie należności będzie możliwe dopiero po minięciu sześciomiesięcznego terminu.

Wierzyciel może stosować dodatkowe formy nacisku, najczęściej będzie to zawiadomienie Sądu o fakcie niewykonania przez skazanego nałożonego obowiązku. Praktyka wskazuje, że pierwsze zawiadomienie do Sądu nie spowoduje jakiejkolwiek reakcji, nie należy się tym zrażać,a po jakimś czasie ponowić zawiadomienie.

Czasami reakcja sądu polegająca na podjęciu wobec skazanego określonych czynności, czy to wynikających z kompetencji sądu, czy też realizowanych poprzez kuratora sądowego może spowodować zapłatę.

Podstawą nałożenia obowiązku, o którym mowa jest art. 46 § 1 k.k. zgodnie, z którym w razie skazania za przestępstwo przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu (lub innym wymienionym w tym przepisie) sąd na wniosek pokrzywdzonego orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części.

Dochodzenie należność po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej odbywa się według właściwych przepisów k.p.c. dotyczących egzekucji sądowej.


Redakcja e-wierzytelności

« powrót