Ustalenie składu masy upadłości.

Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca ustala skład masy upadłości na podstawie wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów bezspornych. W razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, sąd może postanowić, aby ustalenia składu masy dokonał upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego.
Ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza. Domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do upadłego.
Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku, upadły traci prawo zarządu oraz możliwości korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącego w skład masy upadłości.
W postępowaniu z możliwością zawarcia układu zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawuje upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego. Sąd ma również możliwość ustanowienia zarządcy.
Sąd z urzędu uchyla zarząd własny upadłego i ustanawia zarządcę, jeżeli upadły choćby nieumyślnie naruszył prawo w zakresie sprawowania zarządu lub sposób sprawowania nie daje gwarancji wykonania układu. Upadły sprawujący zarząd własny jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Czynności przekraczające zwykły zarząd są nieważne.

Wyłączeniu z masy upadłości podlegają składniki mienia nienależące do upadłego.

Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje różnego rodzaju skutki ogłoszenia upadłości, co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, wyłączenia z masy upadłości, opisuje dopuszczalne czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości, reguluje wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego uwzględniające ustrój majątkowy małżeński istniejący na dzień ogłoszenia upadłości.
Każda z powyższych regulacji wywołuje również odrębne skutki z punktu widzenia interesów wierzycieli, którzy dochodzili swych należności lub zgłosili swą wierzytelność do masy upadłości.
Ze względu na specyfikę postępowania upadłościowego i naprawczego niezbędne wydaje się zarekomendowanie pomocy profesjonalnego podmiotu w reprezentowaniu wierzyciela w postępowaniu upadłościowym ze względu na fakt, iż przeciętny przedsiębiorca nie ma możliwości właściwego reprezentowania swoich interesów.

Redakcja e-wierzytelności

« powrót