Ponowne wydanie tytułu wykonawczego.

Bywa, że zginie tytuł wykonawczy i nie wiadomo, gdzie on się znajduje. Mowa jest jednak o zdarzeniu losowym, w wyniku którego tytuł został utracony, nie zalicza się do tej sytuacji zniszczenie tytułu wykonawczego przez wierzyciela z własnej woli.
Zgodnie z art. 794 k.p.c. ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia Sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym Sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego – Sąd bada, czy wierzyciel rzeczywiście utracił tytuł wykonawczy. Wymaga to wskazania we wniosku okoliczności, w jakich doszło do utraty tytułu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby powołać świadków, dowód nie musi się opierać o dokumenty.
Nie jest wystarczające – i należy o tym koniecznie pamiętać, samo powołanie się na utratę, Sąd nie wyda tytułu wykonawczego w sytuacji, gdy wierzyciel stwierdzi, że nie wie, gdzie on jest. Musi zaistnieć zdarzenie powodujące fizyczną utratę tytułu.
Wniosek podlega opłacie w kwocie 40,00 zł.

Redakcja e-wierzytelności

« powrót