Faktura VAT jako podstawa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Od wielu lat w środowiskach prawniczych toczy się spór, czy podpisana przez odbiorcę faktura VAT może stanowić przesłankę wydania przez Sąd nakazu zapłaty w trybie nakazowym.
Zgodnie z art. 485 § 1 k.p.c. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonymi do pozwu: dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
W gruncie rzeczy cała dyskusja sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy podpisana przez dłużnika faktura VAT jest „zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem”, czy w takiej sytuacji istnieją podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zaznaczyć należy, iż postępowanie to jest z punktu widzenia wierzyciela i całego procesu dochodzenia należności optymalne – tanie i w miarę szybkie.
W literaturze prawniczej niestety brak zgodności co do tej, wydawałoby się bezspornej kwestii i od lat toczą się rozważania, czy podpisana faktura VAT, a jeżeli już, to w jaki sposób stanowi wystarczającą przesłankę wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Rachunek w powszechnym rozumieniu może być utożsamiany z fakturą VAT. W gruncie rzeczy nie ma to w praktyce żadnego znaczenia, gdyż chodzi w istocie o dokument, z którego wynika zobowiązanie dłużnika, dodatkowo przez niego zaakceptowane, poprzez złożenie podpisu.
Niewątpliwie podpis dłużnika pod jakimkolwiek dokumentem, w tym rachunkiem lub fakturą może stanowić akceptację treści tych dokumentów.
Trudno znaleźć uzasadnienie dla rozróżnienia merytorycznych różnic pomiędzy rachunkiem lub fakturą, wydaje się być logiczne, że są to pojęcia tożsame.
Wobec powyższego krytycznie należy ocenić praktykę sądową polegającą na odmowie wydawania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie podpisanej przez dłużnika faktury VAT.

Redakcja e-wierzytelności

« powrót