Zabezpieczenie roszczeń.

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Niedopuszczalne jest jedynie udzielenie zabezpieczenia dla roszczeń, które mogą ewentualnie powstać w przyszłości. Możliwe jest żądanie udzielenia zabezpieczenia powództwa cywilnego wytoczonego w procesie karnym – dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z przestępstwa, w tym poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przepis nie wymaga wprawdzie udowodnienia roszczenia, a w szczególności interesu prawnego, ale wymagane jest uprawdopodobnienie obu podstaw zabezpieczenia.
Uprawdopodobnienie rozumieć należy jako środek zastępczy, nie jest to dowód w znaczeniu ścisłym, lecz tylko wykazanie pewnych okoliczności i faktów wskazujących na istnienie określonego stanu rzeczy. Jednakże w praktyce rzadko opiera się na samych twierdzeniach strony, sąd zawsze oczekuje środków dowodowych, które pozwolą te twierdzenia uznać za prawdopodobne. Strona zainteresowana uzyskaniem zabezpieczenia musi jednak wykazać, iż jakieś prawdopodobieństwo co do głoszonych przez nią twierdzeń istnieje.
Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Generalną zasadą jest to, iż zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, a jedynie w niektórych przypadkach – w tych, w których postępowanie może być wszczęte z urzędu – także z urzędu.
Udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni.
Zabezpieczenia udziela sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a w innych przypadkach Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym, a powinien on zawierać: wskazanie sposobu zabezpieczenia, w sprawach o roszczenie pieniężne wskazanie sumy zabezpieczenia, uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.
Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania konieczne jest również przedstawienie przedmiotu sprawy.
Wniosek taki sąd zobowiązany jest rozpoznać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu.
Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia sąd może uzależnić od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń powstałych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. Z kaucji tej będzie przysługiwało zobowiązanemu pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych.
Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy udzielenie zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, to do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym.

Redakcja e-wierzytelności

« powrót