Co zrobić jeśli jest ktoś, kto chce przejąć od Ciebie dług?

Zmiana dłużnika może nastąpić w drodze umowy o przejęcie długu. Na jej podstawie w miejsce dotychczasowego dłużnika wstępuje nowy podmiot, który przejmuje zobowiązania dotychczasowego dłużnika, a ten zostaje z długu zwolniony.
Zgodnie z art. 519 § 2 k.c. przejęcie długu może nastąpić przez umowę między:
1) wierzycielem a osobą trzecią,
2) dłużnikiem a osobą trzecią.
W każdym przypadku umowa powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
Bez względu na to, który sposób przejęcia długu zostanie wybrany do jego pełnej skuteczności, konieczna jest zgoda określonego podmiotu.
Jeśli umowę zawrze wierzyciel z osobą trzecią, to na przejęcie długu muszą oni uzyskać zgodę dłużnika.
Oświadczenie w tej sprawie dłużnik może złożyć którejkolwiek ze stron i w jakiejkolwiek formie, nawet ustnie. Należy jednak pamiętać, że zgoda jest niezbędna dla skuteczności umowy o przejęcie długu. Jej brak powoduje uznanie umowy między wierzycielem a osobą trzecią za niezawartą.
Jeśli umowa została zawarta między dłużnikiem a osobą trzecią, to na przejęcie długu musi wyrazić zgodę wierzyciel. Zgoda wierzyciela powinna być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
Jeśli wierzyciel odmówił wyrażenia zgody na przejęcie długu, umowa pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią jest nieskuteczna, ale nie uznaje się jej za niezawartą. Przejmujący dług wstępuje we wszystkie obowiązki dotychczasowego dłużnika, które wynikają z umowy lub ustawy.
Umowa o przejęcie długu może być zawarta pomiędzy wierzycielem a przejmującym dług przy uzyskaniu zgody dłużnika lub pomiędzy dłużnikiem a przejmującym dług za zgodą wierzyciela. W obu przypadkach istotą umowy jest zwolnienie z długu dotychczasowego dłużnika. W obu przypadkach oświadczenie woli stron musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podkreślenia wymaga fakt, że każdorazowo wymagana jest zgoda podmiotu trzeciego. Teoretycznie zgoda dłużnika może być wyrażona w formie dowolnej, jednak praktyka wskazuje, iż lepszą sytuacją jest uzyskanie zgody pisemnej. Zgoda na piśmie zawarta pomiędzy dłużnikiem a przejmującym dług jest konieczna w przypadku wierzyciela. Brak zgody skutkuje tym, iż wywiera ona tylko ograniczone skutki prawne pomiędzy stronami umowy, umowa nie jest nieważna, ale osoba, która przejęła dług staje się szczególnym poręczycielem dla dłużnika, że wierzyciel nie będzie żądał od niej spełnienia świadczenia.
Przejmującemu dług przysługuje prawo – przy zachowaniu ważności zawarcia umowy, podnoszenia zarzutów względem wierzyciela: wynikających z treści stosunku zobowiązaniowego, wynikających z osobistych stosunków dotychczasowego dłużnika z wierzycielem, z treści zawartej umowy dłużnika z wierzycielem, z faktu istnienia pomiędzy przejmującym dług a dotychczasowym dłużnikiem stosunku prawnego będącego podstawą przejęcia długu.
Wspomnieć należy, że przepisy kodeksu cywilnego o zmianie dłużnika nie mają zastosowania do zobowiązań podatkowych.


Redakcja e-wierzytelności

« powrót