Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Skarga na czynność komornika.

Na czynność komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego, a dotyczyć może ona każdego naruszenia przepisów k.p.c. w części, w której mowa o postępowaniu egzekucyjnym.
Skargę rozpoznaje sąd, przy którym działa komornik. Powinna ona czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżaną czynność lub czynność, której zaniechano, zawierać wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.
Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodnia od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona – w innych przypadkach od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, w przypadku braku zawiadomienia od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.
Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie 3 dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, chyba, że skargę w całości komornik uwzględnia. W takim przypadku komornik zawiadamia sąd, skarżącego, innych zainteresowanych.
Zgodnie z art. 767 § 1 k.p.c. skarga może dotyczyć zaniechania dokonania czynności przez komornika. W tym przypadku mamy do czynienia z szczególnym przedmiotem zaskarżenia, gdyż zasadniczo w postępowaniu cywilnym występują środki zaskarżenia, których podstawowym warunkiem dopuszczalności jest istnienie orzeczenia lub innej czynności, która ma być zmieniona lub uchylona. Skarga na czynność komornika może zaś być wniesiona w sytuacji, gdy określona czynność powinna być przez komornika wykonana, a nie została dokonana we właściwym czasie z naruszeniem przepisów procesowych.
Praktyczne znaczenie ma ustalenie, czy każdy brak aktywności komornika umożliwia skutecznie wniesienie skargi.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że zaniechanie dokonania czynności nie może być rozumiane jako bezczynność, nie obejmuje bezczynności powodującej przewlekłość postępowania, na którą nie przysługuje skarga na czynność komornika.
Należy więc przyjąć, iż skarga przysługuje wówczas, gdy komornik nie podejmuje czynności we właściwym postępowaniu egzekucyjnym, pomimo iż zobowiązuje go do tego wyraźny przepis ustawy – inaczej mówiąc skarga dopuszczalna jest wtedy, gdy komornik nie dokonał czynności niezbędnych do zabezpieczenia praw stron lub osób trzecich.
Przy okazji warto zauważyć, iż bezczynność komornika prowadząca do przewlekłości postępowania może być jedynie zwalczana w drodze nadzoru administracyjnego, prezesa sądu rejonowego oraz nadzoru samorządu komorniczego. Podmioty te są umocowane do wystąpienia do sądu o wydanie zarządzeń na podstawie art. 759 § 2 k.p.c., jeżeli stwierdzą uchybienia w działaniach komornika, w tym bezczynność komornika.
Skutecznym instrumentem przeciwdziałającym bezczynności komornika, może być skarga na naruszenie prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez zbędnej zwłoki sprawy egzekucyjnej wprowadzona mocą Ustawy z dnia 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.


Prezes Zarządu
Roman Chojnacki

« powrót

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top