Wierzytelności trudne

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu windykacji „Simplex” Sp. z o.o. opracowała produkt: dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, która stwarza realne perspektywy wyegzekwowania należnych wierzycielom kwot stanowiącą know-how naszej firmy.

Nie prowadzimy windykacji biurowej, telefonicznej, nie akceptujemy bezkarności dłużników, lekceważenia wierzyciela, nie przyjmujemy do wiadomości, że nie ma żadnej możliwości wyegzekwowania należności.
 

Do wierzytelności trudnych zaliczamy:

 • umorzone w postępowaniu egzekucyjnym ze względu na bezskuteczność czynności komornika
 • dochodzone od długiego czasu w postępowaniu egzekucyjnym bez wyraźnych efektów
 • wobec spółek prawa handlowego
 • zgłoszone do postępowań upadłościowych oraz podmiotów będących w likwidacji
 • do których nastąpił zbieg z administracyjnym organem egzekucyjnym
 • należności dłużników, na których ciąży obowiązek alimentacyjny
 • należności, w których egzekucję prowadzą również banki, inni wierzyciele hipoteczni
 • należności dłużników niemających miejsca stałego zameldowania lub niemieszkających pod adresem wynikającym z dokumentów
 • należności spółek prawa handlowego „porzuconych” lub takich, gdzie własność udziałów została przeniesiona na osoby niemające żadnego majątku z jednoczesną zmianą składu zarządu
 • należności dłużników, którzy kontynuują działalność gospodarczą na podstawione osoby
 • przedawnione

Dochodzenie należności wspierane jest czynnościami detektywa gospodarczego. Są one wykonywane bezpośrednio w otoczeniu dłużnika, badaniu podlegają jego relacje z otoczeniem, stosunki rodzinne, potwierdzamy istniejący oficjalnie stan, który w wielu przypadkach okazuje się fikcją. Procedura obejmuje obserwację, ustalenie powiązań kapitałowych (udziały w spółkach prawa handlowego, innych podmiotach), osobowych (pełnienie funkcji w zarządach spółek kapitałowych), poszukiwanie majątku dłużnika, badanie powiązań rodzinnych, towarzyskich, odtwarzanie historii prowadzonej działalności gospodarczej, majątku z nią związanego oraz prywatnego.
więcej...
 

Koszty usługi:

Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja, która liczona jest wyłącznie od kwot realnie wyegzekwowanych i wynosi ona:

 • 30%, w tym przypadku wierzyciela obciążają koszty opłat administracyjnych, opłaty sądowe, zaliczki na czynności komornika wynikające ze złożonych przez nas wniosków.
 • 50% w tym przypadku wierzyciela nie obciążają żadne koszty postępowania.
 • w każdym przypadku wierzyciel ponosi koszty opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw.

Stałym elementem w dochodzeniu należności trudnych jest poszukiwanie ukrywających się dłużników. W większości przypadków zatrzymuje to całą procedurę a bezradny wierzyciel nie może wskazać komornikowi, sądowi aktualnego miejsca pobytu dłużnika. Ustalenie miejsca pobytu to procedura skomplikowana i wymaga podjęcia działań operacyjnych, poszukiwania w kręgu znajomych, po adresie szkoły, do której uczęszczają dzieci, ustalenia niezarejestrowanej firmy dłużnika, innych pomysłowych rozwiązań (więcej...)

Wierzytelności trudne

 • Bezskuteczność dotychczasowych czynności jedynie wzmacnia naszą determinację w wykazaniu dłużnikowi, że dopóki należność nie zostanie zapłacona, to czynności prowadzone przez naszą spółkę będą kontynuowane.
 • Pakiet procedur zmierza nie tylko do uzyskania informacji o majątku aktualnym, przeszłym, ale również do wytworzenia sytuacji, że dłużnik będzie monitorowany w każdym zakresie, a niewywiązanie się z obowiązku zapłaty ma mu uniemożliwić zwykłe funkcjonowanie.
 • Do każdej sprawy dobierany jest zestaw adekwatnych metod i technik, które stanowią przeciwwagę dla dotychczasowej postawy dłużnika.
 • Nasza praca polega na zdobyciu jak największej ilości informacji o dłużniku, dotarciu do niego osobiście, jego otoczenia, oszacowaniu możliwości i realnych do zastosowania sposobów egzekucji w celu wyegzekwowania należności. Działania są nie tylko niestandardowe, ale prowadzone w jak najszerszym zakresie, oparte również na bogatym doświadczeniu o sposobach stosowanych przez dłużników: mataczeniu, kłamstwach, ukrywaniu majątku. Każda sprawa prowadzona jest aż do odzyskania należności.
 • Nie uważamy żadnej należności za nieściągalną, nie znaczy to jednak, że działamy poza prawem i w jednakowy sposób traktujemy każdego dłużnika. W tych przypadkach, gdy dłużnik wyraża wolę uregulowania zobowiązania wyrażamy zgodę na zapłatę w ratach, mając oczywiście na względzie interes wierzyciela i adekwatność wysokości rat do kwoty zobowiązań.

Zdecydowana większość kosztów ponoszona jest na uzyskiwanie dokumentów i informacji z urzędów administracji państwowej lub dotyczy sytuacji, gdzie ich poniesienie wynika z ustaw szczegółowych, które narzucają obowiązek wniesienia opłaty.

Wszystkie ponoszone wydatki traktować należy, jako koszty konieczne do poniesienia.

Sytuacje, którymi się zajmujemy:

 • kolejni komornicy umorzyli należności, jako nieściągalne,
 • kolejne kancelarie prawne i windykacyjne piszą wezwania i informują, że sprawa jest w toku,
 • dłużnik mieszka z rodziną, ale formalnie nie jest zameldowany,
 • dłużnik jest zameldowany, ale formalnie nie mieszka,
 • dłużnik osiąga wysokie dochody, ale zawarł ugodę i dobrowolnie płaci alimenty w bardzo wysokich kwotach,
 • dłużnik jest zatrudniony, pobiera najniższe wynagrodzenie, ale jednocześnie pełni odpowiedzialne funkcje w spółkach i innych podmiotach,
 • majątek został darowany, sprzedany, jednak dłużnik w dalszym ciągu mieszka w zbytej nieruchomości,
 • dłużnik osiąga dochody, ale wyegzekwowane kwoty przejmuje ZUS, Urząd Skarbowy, komornik, banki, tylko nie zwyczajny wierzyciel.

W procesie dochodzenia należności wykorzystujemy wszelkie istniejące możliwości prawne, w tym oparte o ustawy szczegółowe:

 • kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
 • kodeks karny, kodeks postępowania karnego
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • kodeks spółek handlowych
 • prawo spółdzielcze
 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • ustawa o krajowym rejestrze sądowym
 • ustawa o rachunkowości
 • ordynacja podatkowa
 • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • prawo bankowe
 • ustawa o działalności ubezpieczeniowej
 • ustawa o doradztwie podatkowym
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami

Szukamy możliwości windykacyjnych poprzez:

 • sprawdzenie rachunków we wszystkich bankach prowadzących działalność na obszarze RP (poza bankami spółdzielczymi)
 • zbieranie informacji o dłużnikach i ich majątku na podstawie wielu różnorodnych źródeł
 • odtwarzanie historii majątku dłużnika i badanie możliwości uznania za bezskuteczne wobec wierzyciela dokonanych czynności prawnych
 • niestandardowe upublicznianie zadłużenia z szerokim zastosowaniem możliwości internetu, w tym portali lokalnych, branżowych
 • wykorzystywanie popularności Facebook, Twittera, innych portali społecznościowych
 • nie wyrażanie zgody na prowadzenie egzekucji przez administracyjne organy egzekucyjne
 • prowadzenie ustaleń, czy nie zachodzą przypadki firmanctwa