Bezpieczeństwo sprzedaży

Audyt bezpieczeństwa sprzedaży to złożona analiza, której celem jest dokonanie kompleksowej weryfikacji procedur oraz wewnętrznych ustaleń pod względem ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym i prawidłowym zabezpieczeniem interesów sprawdzanego podmiotu, zapewnienie bezpieczeństwa pieniędzy, kapitału podmiotu zlecającego audyt.

Usługa skierowana jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – działy sprzedaży, księgowość, własne komórki windykacyjne, indywidualni przedsiębiorcy.

Jej jedynym celem jest dokonanie przeglądu procedur i struktur zapewniających otrzymanie zapłaty za sprzedany towar / usługę.

 • Audyt przeprowadzany jest w siedzibie podmiotu badanego, kończy się opracowaniem konkretnych wniosków, sporządzana jest szczegółowa analiza i proponowane rozwiązania.
 • Audyt najczęściej łączony jest z przeprowadzaniem szkolenia – więcej na stronie www.biznes-simplex.pl/szkolenia.

Audyt bezpieczeństwa sprzedaży.

Audyt wierzytelności:

 • analiza stosowanych procedur windykacyjnych, poziomu wiedzy pracowników o podstawowych zagadnieniach związanych z szeroko pojętym zabezpieczeniem zapłaty należności i najczęściej stosowanych procedurach windykacyjnych, budowa standardów,
 • analiza prowadzonych postępowań egzekucyjnych, złożonych wniosków do komorników sądowych, administracyjnych organów egzekucyjnych, wskazanie możliwych sposobów prowadzenia egzekucji,
 • weryfikacja dotychczasowego poziomu współpracy z komornikami sądowymi, analiza, jakości informacji udzielanych przez organy egzekucyjne, zbadanie zgodności otrzymanych od organów egzekucyjnych informacji z obowiązującym stanem prawnym, rozliczenie zapłaconych zaliczek,
 • analiza dotychczasowej pracy zewnętrznej firmy windykacyjnej, rzetelności przekazywanej wiedzy o stanie spraw, innowacyjności i poziomu reprezentowania interesów wierzyciela,
 • analiza stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności, sposobu zarządzania wierzytelnościami.

Audyt zobowiązań:

 • analiza zabezpieczeń udzielanych przez podmiot (poręczenia, ustanowione hipoteki, wystawione weksle),
 • analiza prowadzonych przeciwko badanemu podmiotowi postępowań przez sądowe i administracyjne organy egzekucyjne, prawidłowości stosowanych sposobów egzekucji, zbadanie prawnych możliwości zmniejszenia uciążliwości stosowanych środków egzekucyjnych i zasadności ich użycia.

Audyt prawny:

 • analiza ogólnej zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego działalność danej branży,
 • analiza organizacji i funkcjonowania podmiotu (działalności organów zarządzających i kontroli),
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • analiza stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji.

Monitoring zawarcia kontraktu / umowy handlowej / sprzedaż produktu lub usługi (obrót krajowy):

 • ocena autentyczności dokumentów przedstawionych do umowy, analiza dotychczas stosowanych wzorców umów w zakresie właściwej reprezentacji stron, zabezpieczenia wykonania umowy, kar umownych, zgodności z obowiązującym stanem prawnym, poprawności aneksów oraz klauzul waloryzacyjnych,
 • analiza dotychczas stosowanych wzorców umów w zakresie prawidłowego stosowania zasad uchylania się od skutków prawnych, odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, niewykonanie umowy, odstąpienia od umowy, uwzględnienia zmiany okoliczności (rebus sic stantibus),
 • informacja o majątku i sytuacji finansowej kontrahenta, o osobach uczestniczących w zawarciu umowy (graf powiązań kapitałowo-osobowych), analiza składu zarządu,
 • ocena stanu majątkowego kontrahenta, ustalenie pozycji i opinii rynkowej, weryfikacja opinii kontrahenta pośród innych podmiotów branżowych, weryfikacja deklarowanych osiągnięć, dane finansowe podmiotu,
 • powiązania firmy z innymi podmiotami, obecność osób zarządzających na listach sankcyjnych.

KOSZT USŁUGI – ustalany indywidualnie wg zakresu przeprowadzonych czynności.