Szkolenia

Realizujemy wymienione poniżej programy szkoleniowe. Zajęcia, w zależności od wybranej opcji odbywają się w cyklu jedno lub dwudniowym. Propozycja skierowana jest przede wszystkim do pracowników działów windykacji, sprzedaży, księgowości, właścicieli małych i średnich firm. W każdym z realizowanych tematów głównych nacisk kładziony jest na elementy praktyczne z szerokim omówieniem przykładów.

Tematy szkoleń

I. Wierzytelność w firmie. Windykacja należności pieniężnych.

1. Zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym. Rodzaje zabezpieczeń:

a) zabezpieczenia osobiste,

 • poręczenie,
 • weksel, deklaracja wekslowa,
 • przystąpienie do długu,
 • przejęcie długu,
 • dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art 777 kpc,

b) zabezpieczenia rzeczowe

 • hipoteka,
 • zastaw,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej,
 • kaucja,
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie,

2. Wierzytelności w firmie.

3. Reguły negocjacji windykacyjnych.

a) alarmujące zachowania dłużnika,
b) "sprężyna windykacyjna", etapy działań windykacyjnych,
c) rozmowa z dłużnikiem, wymówki,
d) negocjacje telefoniczne, monity pisemne,
e) uniki dłużników,
f) ugoda z dłużnikiem,
g) błędy w negocjacjach z dłużnikiem.

II. Prawne aspekty windykacji należności pieniężnych.

1. Sytuacja prawna wierzyciela i dłużnika w Polsce.
 • sytuacja wierzyciela i przepisy ją regulujące,
 • sytuacja dłużnika i przepisy ją regulujące,
 • pułapki prawne dotyczące wierzyciela.

2. Zabezpieczenie wierzytelności. Standardy organizacyjne.

 • informacje o kontrahencie, zakres, źródła, metody,
 • prawne zabezpieczenia należności,

3. Odzyskiwanie należności na drodze prawnej.

 • postępowanie,
 • postępowanie zwykłe nakazowe,
 • ugoda pozasądowa,
 • ugoda sądowa,

4. Egzekucja komornicza, praktyczne sposoby prowadzenia postępowania.

5. Zasady negocjacji z dłużnikiem.

a) wymówki dłużników,
b) korespondencja, monity telefoniczne, "drabina windykacyjna", błędy w negocjacjach.

6. Obrót wierzytelnościami. Sprzedaż.

a) rynek usług windykacyjnych, firmy windykacyjne,
b) przelewy wierzytelności pieniężnych (cesje) konsekwencje, wartość wierzytelności.

III. Wierzytelności w obrocie gospodarczym.

1. Ocena wiarygodności dłużnika, instytucje wspierające dochodzenie należności.
 • źródła informacji majątkowej - publiczne, niepubliczne,
 • rynek usług windykacyjnych, firmy windykacyjne.

2. Sprzedaż w kredycie kupieckim. Zabezpieczenie zapłaty.

 • rodzaje zabezpieczeń,
 • umowa.

3. Odzyskiwanie należności na drodze prawnej. Postępowanie sądowe.

4. Postępowanie egzekucyjne.

5. Dochodzenie należności w sytuacji upadłości podmiotu.

6. Sytuacje szczególne - przedawnienie roszczeń, odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, odpowiedzialność w spółkach prawa handlowego.

IV. Wierzytelność w postępowaniu egzekucyjnym. Praktyczne aspekty.

1. Czynność wierzyciela przed skierowaniem wniosku do postępowania egzekucyjnego - co i gdzie sprawdzić.

2. Wniosek egzekucyjny, jak napisać, co powinien zawierać, wzór wniosku.

3. Postępowanie egzekucyjne - na co zwrócić uwagę, pułapki.

a) egzekucja z ruchomości,
b) egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
c) egzekucja z rachunków bankowych,
d) egzekucja z innych wierzytelności i praw majątkowych,
e) egzekucja z nieruchomości.

4. Podział sum uzyskanych w toku postępowania egzekucyjnego.

5. Wyjawienie majątku.

6. Dochodzenie należności od podmiotów w postępowaniu upadłościowym.

Szkolenia prowadzone są bez zbędnych wykładów teoretycznych, opierają się o wieloletnie doświadczenie, szkolimy na wzorach obowiązujących dokumentów, autentycznej korespondencji dłużników, wierzycieli, firm, sądów, komorników sądowych. Każde szkolenie prowadzone jest w oparciu o "studium przypadku".

W szczególności zachęcamy do skorzystania z usługi audytu bezpieczeństwa sprzedaży (więcej...), umożliwia to prowadzenie szkolenia na konkretnych przypadkach danego przedsiębiorstwa.