Ujawnienie wierzytelności w KRS.

Całkowicie pomijanym przez wierzycieli narzędziem nacisku na dłużnika jest dokonanie wpisu w dziale IV Krajowego Rejestru Sądowego.
W dziale tym ujawnia się sytuacje majątkowe spółek lub innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców (oczywiście z wyłączeniem osób fizycznych). Trudno spotkać odpis KRS, z którego tego rodzaju informacja by wynikała. Wierzyciele w ogóle nie korzystają z tej możliwości.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale czwartym rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

- oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelności, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu trzydziestu dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia (w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego).

Wpis dokonywany jest wyłącznie na wniosek i dotyczy tylko tych podmiotów, które są wpisane do KRS. Wniosek składa się na urzędowym formularzu KRS-Z 41, a jego wypełnienie nie stanowi zbyt skomplikowanej czynności.
Do wniosku należy dołączyć odpis tytułu wykonawczego oraz wezwanie do spełnienia świadczenia wraz z dowodem doręczenia – chodzi o wezwanie skierowane do dłużnika już po uzyskaniu tytułu wykonawczego. Wpis podlega opłacie sądowej w kwocie 300,00 zł. Niewątpliwie powinna być ona niższa, gdyż wielu przedsiębiorców uzna ją za zbyt wysoką.
Dane w KRS będą widoczne przez 7 lat, chyba, że należność zostanie spłacona w całości i dłużnik we własnym zakresie złoży właściwy wniosek o jej wykreślenie. W każdej chwili może to również zrobić wierzyciel. W szczególności dla spółek prawa handlowego, które nie zakończyły działalności, a są czynnymi przedsiębiorstwami, dokonanie tego rodzaju wpisu może być uciążliwe i w przypadku posiadania wierzytelności wobec czynnego przedsiębiorcy warto wydać 300,00 zł.

Redakcja e-wierzytelności

« powrót