Jak złożyć skargę na komornika sądowego.

W procesie egzekucji sądowej bardzo wiele zależy od postawy komornika, jego aktywności i rzetelności. Zaangażowanie komornika w czynności i realne wykonywanie wniosków wierzyciela w bezpośredni sposób wpływa na efektywność procesu odzyskiwania pieniędzy. Opieszałość w wykonywaniu swoich obowiązków jest w stanie zniweczyć nawet największe wysiłki podejmowane przez wierzyciela.
Przydatna jest, więc wiedza, jak walczyć z bezprawnym postępowaniem komornika.
Podstawowym środkiem służącym do zwalczania bezprawnych działań komornika jest skarga na czynność komornika, którą reguluje art. 767 k.p.c.
Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik. Winna ona spełniać wymogi pisma procesowego, za wyjątkiem składania skargi na czynność komornika podczas licytacji ruchomości, gdyż należy ją złożyć bezpośrednio do protokołu licytacji. Również podczas licytacji ruchomości skargę składa się ustnie bezpośrednio sędziemu, który nadzoruje licytację.
W każdej sytuacji skarga powinna określać zaskarżaną czynność wraz z wnioskiem o zmianę, uchylenie, dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.
Przedmiotem skargi może być zarówno działanie komornika, jak i zaniechanie działania. Niestety zgodnie z obowiązującym orzecznictwem zaniechania nie można rozumieć, jako przewlekłość postępowania, gdy komornik lekceważy składane wnioski wierzyciela i nie podejmuje żadnych czynności egzekucyjnych. W omawianym przypadku chodzi o czynność, którą w obowiązującym stanie prawnym komornik musi podjąć.
Skarga musi być złożona w terminie 7 dni od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub o jej terminie zawiadomiona. Termin ten może być liczony od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, w przypadku braku zawiadomienia od daty dowiedzenia się o niej, w przypadku zaniechania od daty, w której czynność powinna być dokonana.
Od skargi pobierana jest opłata stała w kwocie 100,00 zł.
Sąd powinien rozpoznać skargę w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia do Sądu, co jednak zdarza się niezwykle rzadko. Termin ten nie jest przez Sądy respektowany.
Przed rozpoznaniem skargi Sąd jest zobowiązany przesłać ją komornikowi, którego obowiązkiem jest sporządzenie w terminie 3 dni uzasadnienia podjęcia czynności lub jej zaniechania. Komornik razem z odpowiedzią przesyła do Sądu akta sprawy, chyba, że skargę w całości uwzględni. Cała operacja mająca na celu dopełnienie formalności trwa realnie nie mniej niż dwa tygodnie, a i to nie oznacza, że skarga wierzyciela zostanie w tym terminie przez Sąd rozpoznana.
Wierzycielowi nie pozostaje nic innego jak składać do Sądu kolejne pisma z wnioskiem o rozpoznanie skargi, można też próbować interweniować u prezesa Sądu Rejonowego.
Na przewlekłość postępowania przysługuje skarga, którą wnosi się do Sądu Okręgowego, w którego okręgu siedzibę ma komornik. Jest możliwe zasądzenie kwoty do 10.000,00 zł od komornika za jego opieszałość, jednakże praktyka wskazuje, że skarga tego rodzaju jest słabym instrumentem wspierającym wierzycieli.
Praktyka wskazuje, że zwalczanie opieszałości komornika jest procesem dość skomplikowanym, czasochłonnym i wymagającym determinacji.
Obowiązujący stan prawny nie zapewnia niestety wierzycielowi skutecznej ochrony przed niesolidnym komornikiem.
Praktyczna reakcja wierzyciela to po prostu przekazanie sprawy innemu komornikowi, a faktycznym lekarstwem na taki stan rzeczy jest większa liczba kancelarii komorniczych i wykorzystywanie mechanizmów konkurencji.

Redaktor Naczelny e-wierzytelności
Magdalena Delikat

« powrót