Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki cywilnej.

Spółka cywilna nadal jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest więc wyłączona z ogólnych problemów dotyczących regulowania zobowiązań i wszystkich spraw związanych z egzekucją.

Zgodnie z art. 778 k.p.c. do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom – podkreślenia wymaga, iż przepis mówi o egzekucji z majątku wspólnego wspólników.

Jednak w treści tytułu wykonawczego, który stanowić będzie podstawę prowadzenia egzekucji, muszą być wskazani z imienia i nazwiska wszyscy wspólnicy spółki cywilnej – na etapie wnoszenia pozwu o zapłatę pozwaną nie jest spółka, a wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w takiej formie. Praktyczne znaczenie ma pozwanie wszystkich wspólników – nie jest to warunek konieczny, ale tylko w ten sposób możliwe jest sięgnięcie do ich majątku wspólnego.

Uzyskanie takiego tytułu wykonawczego umożliwia prowadzenie egzekucji z majątku spółki cywilnej oraz z prywatnego majątku wspólników.
Istotne jest, aby pozwać wszystkich wspólników, gdyż w innym przypadku majątek spółki cywilnej będzie podlegał egzekucji w bardzo ograniczonym zakresie. Tytuł wykonawczy wystawiony na jednego wspólnika lub niektórych wspólników, umożliwia jedynie egzekucję z majątku osobistego oraz ewentualnie z wierzytelności, jakie przysługują wspólnikowi z tytułu udziału w zysku spółki.
Nie można uzyskać klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi, który nie był pozwany i nie jest wymieniony w treści wydanego na skutek pozwu tytułu egzekucyjnego.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 870 k.c., jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika, jego wierzyciel osobisty, który uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział w spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może z tego terminu skorzystać. Pamiętać należy jednak, że przepis ten dotyczy wyłącznie wierzycieli osobistych wspólnika, czyli tych sytuacji, gdy dług nie wynika z działalności spółki, a jest długiem indywidualnym wspólnika spółki cywilnej – jeżeli dług jest długiem spółki cywilnej, to nie ma możliwości doprowadzenia do zmiany składu osobowego spółki i wykorzystania możliwości zajęcia ruchomości zwracanych wspólnikowi lub ogólnie jego udziału w majątku spółki.

Podstawowe znaczenie przy dochodzeniu należności od wspólników spółki cywilnej ma więc pozwanie wszystkich bez wyjątku wspólników, a nie samej spółki. Spółka cywilna nie ma zdolności do działania w postępowaniu egzekucyjnym, jako osoba trzecia lub uczestnik niebędący stroną.


Redakcja e-wierzytelności

« powrót