Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Fikcyjny podział majątku.

Zgodnie z art. 527 § 3 kc jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyska korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał z świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
Nie ulega wątpliwości, że bezspornym jest, iż taką osobą winna być małżonka dłużnika, przy założeniu, że pomiędzy małżonkami nie ma żadnego konfliktu, zamieszkują wspólnie.
Zwraca uwagę fakt, że w wielu przypadkach powyższy przepis umyka wierzycielom, którzy nie mają świadomości, że instytucja skargi pauliańskiej może mieć również zastosowanie w sytuacji dokonania przez małżonków podziału majątku. Najczęściej podział taki oznacza wyzbycie się majątku przez małżonka, który jest dłużnikiem.
Domniemanie świadomości pokrzywdzenia wierzycieli może być obalone wyłącznie dowodem przeciwnym, jeżeli zgodnie z art. 6 kc osoba bliska wykaże, iż nie wiedziała, że działania dłużnika krzywdzą wierzycieli. Ciężar przeprowadzenia tego dowodu ciąży na osobie małżonki lub małżonka dłużnika.
Nie może stanowić dowodu w rozumieniu art. 6 kc twierdzenie, że istniało tylko przypuszczenie lub domniemanie, iż czynność prawna dłużnika polegająca na podziale majątku wspólnego nie krzywdzi wierzycieli.
Pokrzywdzenie wierzycieli powstaje na skutek takiego stanu faktycznego majątku dłużnika, który powoduje niemożność, utrudnienie, opóźnienie zaspokojenia wierzyciela. Trudno założyć, że przy normalnych stosunkach małżeńskich jeden z małżonków nie będzie zorientowany w sprawach drugiego małżonka. Osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i mające wspólne dochody a jednocześnie wydatki zazwyczaj orientują się w ogólnej sytuacji majątkowej małżeństwa.
Skarga pauliańska w sytuacji dokonania podziału majątku wspólnego w wielu przypadkach stanowi skuteczne narzędzie zwalczania nieuczciwego dłużnika.
Innym typowym przykładem zachowań dłużników jest zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej – ustanowienie rozdzielności, jednakże bez dokonywania podziału majątku wspólnego. Można powiedzieć, że z punktu widzenia wierzyciela jest to bardzo korzystna sytuacja gdyż umożliwia zajęcie w trybie egzekucyjnym prawa majątkowego jednego z małżonków do żądania podziału majątku wspólnego istniejącego na dzień orzeczenia rozdzielności. Dłużnik uciekający z majątkiem najczęściej takowy posiada. Zajęcie więc tego prawa umożliwia w postępowaniu sądowym dokonanie podziału majątku wspólnego istniejącego na dzień orzeczenia rozdzielności majątkowej lub uzyskania rozwodu i pozwala w kolejnym etapie egzekucji skierować ją do majątku, który przypadałby dłużnikowi z tytułu udziału w majątku wspólnym.


Redakcja e – wierzytelności.

« powrót

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top